Ποιοτητα

Καθαριότητα και τήρηση

καλής κατάστασης στους εξωτερικούς χώρους της μονάδας.

Διαχωρισμός σταδίων παραγωγής

έτσι ώστε να μην επιμολύνεται το προϊόν από το ένα στάδιο στο άλλο.

Απομόνωση

του χώρου παραγωγής από τον εξωτερικό χώρο.

Σωστός και επαρκής

αερισμός του χώρου παραγωγής.

Σχεδιασμός εγκαταστάσεων

και μηχανημάτων για την αποφυγή μόλυνσης από αυτά.

Εφαρμογή ολοκληρωμένου συστήματος

καθαριότητος και απολύμανσης του χώρου και του εξοπλισμού.

Yψηλές αρχές υγιεινής και βιοπροστασίας.


Διαθέτει εγκεκριμένο ωοσκοπικό κέντρο με κωδικό EL-81, το οποίο στεγάζεται στις νέες εγκαταστάσεις μας στην Ιωνία Θεσσαλονίκης, για το οποίο η διοίκηση της εταιρείας έχει θεσμοθετήσει πολιτική ασφάλειας τροφίμων, μέσω της οποίας δεσμεύεται να αναπτύξει και να εφαρμόσει το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000.

iso-2200-certification-and-consultancy-services-500x500

Iδιόκτητο Μύλο Ζωοτροφών


Από την αρχική της λειτουργία η επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητο Μύλο Ζωοτροφών μέσα από τον οποίο στοχεύει τον έλεγχο της ποιότητας των ζωοτροφών που παράγει για τις καθημερινές ανάγκες σίτισης των ορνίθων. Η βάση των ζωοτροφών της είναι κατά κύριο λόγο ελληνικά δημητριακά (σιτάρι , καλαμπόκι). Η ανωτέρω εταιρεία προμηθεύεται της ωοτόκες όρνιθες σε ηλικία 105 ημερών από Ελληνικά Εκκολαπτήρια.